Przeglądy budowlane

KONTROLE PÓŁROCZNE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW
Okresowej kontroli półrocznej, należy poddać obiekty budowlane o powierzchni dachu większej niż 1000 m2 oraz budynki o powierzchni zabudowy 2000 m2.

O PÓŁROCZNYCH KONTROLACH
W budynkach, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2, i obiektach o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 nalezy przeprowadzać obowiązkowe półroczne kontrole.
Wynikające z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego kontrole stanu technicznego, do przeprowadzania których zobowiązani są właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, powinny być wykonywane w przewidzianych ustawą terminach.
W przeciwieństwie do pozostałych kontroli okresowych w ustawie przewidziane zostały precyzyjne terminy zakończenia czynności kontrolnych w związku z okresem zimowym.

Okresowa kontrola budynku wielkopowierzchniowego powinna być dokonana do:
- 30 listopada - kontrola przed okresem zimowym,
- 31 maja - kontrola po okresie zimowym.

Przedmiot kontroli w obiektach wielkopowierzchniowych dotyczy wyłącznie stanu technicznego, następujących elementów:
- części budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników występujących w czasie użytkowania,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Dokonanie kontroli co pół roku w obiekcie wielkopowierzchniowym jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy takiego obiektu.

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie ustawy Prawo Budowlane - właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić książkę obiektu budowlanego dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia.

O KSIĄŻCE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jednym z podstawowych obowiązków każdego właściciela i zarządcy nieruchomości jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. O wypełnieniu tego obowiązku powinni pamiętać szczególnie teraz, kiedy wiele budynków jest rozbudowywanych lub poddawanych remontom. Poza obowiązkiem uzyskania potrzebnych pozwoleń, zezwoleń i zgód, tego typu prace zawsze powinny być wpisywane do książki obiektu budowlanego, za prowadzenie której odpowiedzialny jest właściciel i zarządca nieruchomości.
Książka obiektu budowlanego powinna być prowadzona dla każdego wyodrębnionego obiektu oddzielnie, a więc liczba książek powinna odpowiadać liczbie użytkowanych obiektów. Obowiązek prowadzenia książki nie obejmuje jednak budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego, altan i obiektów gospodarczych na działkach, w pracowniczych ogrodach działkowych – jeśli powierzchnia ich zabudowy nie przekracza 25 mkw. w miastach i 35 mkw. – poza miastem oraz jeżeli ich wysokość nie przekracza 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich, parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw., a rozpiętość nie jest większa niż 4,80 m.
Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu. Jej wzór określa załącznik do rozporządzenia z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Zgodnie z tym rozporządzeniem wpisy do książki powinny obejmować podstawowe dane identyfikujące obiekt, takie jak np.: rodzaj obiektu i jego adres, dane właściciela i zarządcy, datę sporządzenia i numer protokołu odbioru obiektu, numer oraz datę wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu, informacje o zmianie właściciela i zarządcy budynku oraz informacje o zamknięciu książki i dacie jej założenia.
Książka obiektu budowlanego powinna też zawierać dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki, plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła. Do książki należy też dołączać protokoły okresowych kontroli oraz badań oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane jego dokonanie. Jednocześnie każdy wpis powinien cechować się jednoznacznością i zwięzłością i powinien zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła.
Książka obiektu budowlanego powinna być dostępna w miejscu jej prowadzenia i przechowywania. Właściciel lub zarządca obiektu może powierzyć obowiązek prowadzenia książki konkretnej osobie fizycznej. Upoważnienie winno być udzielone na piśmie.
Właściciel lub zarządca nieruchomości, który nie wypełni obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego, popełnia wykroczenie budowlane i może zostać ukarany karą grzywny w wysokości w wysokości nie mniej niż 100 stawek dziennych.